Tìm thấy 14 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 1,2 tỷ - 1,5 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 1,444,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,444,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,399,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,399,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,244,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,244,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,135,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,135,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,195,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,200,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,414,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,414,600,000 VNĐ

Giá từ : 1,429,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,429,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,245,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,270,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,250,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,250,000,000 VNĐ