Tìm thấy 15 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 4 tỷ - 5 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 7,499,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 7,499,000,000 VNĐ

Giá từ : 4,090,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 4,090,000,000 VNĐ

Giá từ : 4,500,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 4,500,000,000 VNĐ

Giá từ : 4,380,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 4,380,000,000 VNĐ

Giá từ : 4,369,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 4,369,000,000 VNĐ

Giá từ : 4,949,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 4,949,000,000 VNĐ

Giá từ : 4,819,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 5,149,000,000 VNĐ

Giá từ : 7,499,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 7,499,000,000 VNĐ

Giá từ : 4,239,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 4,239,000,000 VNĐ