Tìm thấy 13 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 3 tỷ - 4 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 4,199,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 4,199,000,000 VNĐ

Giá từ : 3,939,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 3,939,000,000 VNĐ

Giá từ : 3,099,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 3,099,000,000 VNĐ

Giá từ : 3,129,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 3,129,000,000 VNĐ

Giá từ : 3,990,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 3,990,000,000 VNĐ

Giá từ : 3,040,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 3,040,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,961,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 3,069,000,000 VNĐ

Giá từ : 3,299,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 3,299,000,000 VNĐ

Giá từ : 3,500,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 3,500,000,000 VNĐ