Tìm thấy 18 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 2 tỷ - 3 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 2,399,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,399,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,929,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,929,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,099,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,099,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,639,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,639,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,317,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,317,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,470,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,470,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,189,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,189,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,499,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,499,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,329,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,329,000,000 VNĐ